Dyslexie

Definitie:
Dyslexie (of 'woordblindheid') is een frequent voorkomende leerstoornis die zich manifesteert in moeilijkheden bij het Ieren lezen en/of spellen. De automatisering van de woordherkenning (lezen) en/of de schriftbeeldvorming (spelling) ontwikkelt zich niet of heel moeizaam. Voor een dyslectisch kind is het onmogelijk te Ieren lezen met behulp van een traditionele manier van instructies geven, ondanks een voldoende intelligentie en een stimulerende leefomgeving. Dyslexie is een onverwacht optredend, ernstig en hardnekkig probleem dat bovendien het zelfbeeld van het kind en zijn relatieontwikkeling negatief beïnvloedt. Soms gaat dyslexie gepaard met dysorthografie (blijvende leerstoornis m.b.t. de spelling).

Knipperlichten:
Als iemand goed scoort bij deze rode knipperlichten kan dit wijzen op de leerstoornis dyslexie.

 • Heeft problemen bij schrijfwijze van woorden in het Nederlands of vreemde taal.
 • Maakt fouten bij het noteren van cijfers (vb. 13 i.p.v. 31).
 • Maakt vergissingen bij hoofdrekenen.
 • Gebruikt eigen ezelsbruggetjes.
 • Herkent veel voorkomende woorden niet.
 • Heeft problemen met oriëntatie en/of tijdsindeling.
 • Kan rekentafels maar niet onthouden.
 • Heeft problemen met data en feiten.
 • Schrijft fonetisch.
 • Heeft coördinatieproblemen.
 • Spellingregels zijn niet geautomatiseerd.
 • Schrijft onleesbaar.
 • Heeft problemen om een gestructureerde tekst te schrijven.
 • Schrijft een opstel met simpele woorden.
 • Heeft problemen met begrijpend lezen.
 • Heeft problemen met hoofd- en bijzaken.
 • Geeft mondeling een intelligenter indruk dan schriftelijk.
 • Kan geen reeksen, rijen,... onthouden.
 • Laat letters weg.
 • Voegt letters toe.
 • Leert moeilijk woorden uit het hoofd.
 • Verwart letters (vb.: ng - gn / b -d), cijfers (vb.: 3 - 8).
 • Heeft problemen met open/gesloten lettergrepen.
 • Kan zich moeilijk bepaalde woorden herinneren.
 • Leest spellend / radend / met de vinger.
 • Heeft problemen met vreemde talen.
 • Heeft problemen met taalopgaven.
 • Kan de geleerde grammatica niet toepassen.
 • Weet wel hoe het moet.
 • Maakt veel vergissingen en verbeteringen.
 • Heeft weinig of geen zelfcorrectie.

Sticordi:

Stimulerende maatregelen:

 • De leerkrachten proberen te begrijpen wat de leerstoornis dyslexie inhoudt, wat het betekent voor de leerling en moedigen de leerling aan. Daartoe werd een brochure samengesteld die aan alle leerkrachten werd verdeeld.
 • De klasgenoten worden ingelicht over de leerstoornis dyslexie en over het handelingsplan.

Compenserende maatregelen:

 • 30% meer tijd geven om een overhoring te maken
 • 30% meer tijd geven om een proefwerk te maken
 • Proefwerken mogen met behulp van een pc gemaakt worden met gebruik van de spellingcorrector.
 • Taken mogen met behulp van een pc gemaakt worden met gebruik van de spellingcorrector.
 • Gebruik van woordenboeken of van de woordenlijst der Nederlandse Taal is toegestaan
 • Proefwerken voor de volgende vakken mogen mondeling toegelicht worden: ...
 • De vragen van de volgende proefwerken worden net voor het proefwerk afzonderlijk doorgelicht: ...
 • Teksten (bronnen) van overhoringen worden op voorhand gegeven.
 • De leerling krijgt een minimumlijst van grammaticale termen voor de volgende taalvakken: ...
 • De leerling krijgt een minimumlijst van formules voor de volgende vakken: ...
 • De leerling krijgt invuldictees, waarbij de moeilijke woorden te kennen zijn.
 • De proefwerkkopijen worden vergroot gekopieerd en hebben een overzichtelijke lay-out.
 • Bij wiskunde krijgt de leerling invuldefinities.
 • Voor de volgende vakken krijgt de leerling een minimumlijst van te kennen leerinhouden: ...
 • De leerling maakt voor de volgende vakken de proefwerken in een lokaal met enkel dyslectische leerlingen: ...
 • De leerling mag notities van andere leerlingen kopiëren ter controle van de eigen notities.

Remediërende maatregelen:

 • De leerling krijgt aangepaste remediëringsoefeningen voor de volgende vakken: ...
 • De vakleerkracht, klassenleraar of coördinator overlegt met de behandelende logopedist(e) omtrent inhoud, methode en algemene aanpak naar werkhouding toe.
 • Er wordt aandacht besteed aan de overeenkomst tussen klank en beeld voor vreemde talen: ...
 • Spellingsregels worden expliciet aangebracht in de talen: ...

Dispenserende maatregelen:

 • De leerling maakt geen onvoorbereide dictees voor vreemde talen.
 • Voor Nederlands telt een onvoorbereid dictee niet mee.
 • De leerling moet niet hardop voorlezen in de klas.
 • De leerling moet voor geen enkel vak oefeningen maken aan het bord.