Dyscalculie

Definitie:
Dyscalculie komt zelden alleen voor..., het gaat meestal gepaard met problemen betreffende:

 1. Telvaardigheid
 2. Getalbegrip
 3. Kennis van rekenhandelingen
 4. Vertalen van een probleem in een rekenhandeling
 5. Leesvaardigheid
 6. Algemene probleemoplossende vaardigheid

Verschillende types van dyscalculie:

 1. Visueel ruimtelijk type.
  • Problemen met het plaatsen van cijfers in een rij.
  • Problemen met het verkeerd opschrijven van grote getallen.
  • Grote problemen met meetkunde.
 2. Procedurele type.
  • Gebruik rekenaanpak typisch voor beginners.
  • Veel fouten in de uitvoering van rekenprocedures.
  • Achterstand in het begrip van rekenprocedures.
  • Moeite met de volgorde van de stappen die bij complexe berekeningen moeten worden uitgevoerd.
 3. Verbaalgeheugen type.
  • Eenvoudige bewerkingen zijn niet geautomatiseerd.
  • Bij antwoorden uit het geheugen worden veel fouten gemaakt. Heel veel tijd nodig.
  • Komt vaak voor in combinatie met dyslexie (en wordt dan dyslexie­plus).

Knipperlichten:

 • Cijfers en rekensymbolen verwarren.
 • Splitsingen niet automatiseren.
 • Tafels van vermenigvuldiging niet automatiseren.
 • Rekenntechnieken steeds vergeten.
 • Veel tijd nodig hebben voor automatisering.
 • Veel vergissingen en schrappingen.
 • Heel vergeetachtig.
 • Opgave met cijfers niet kunnen onthouden.
 • Vier cijfers na elkaar niet vlug kunnen onthouden.
 • Sequentie (juiste volgorde) slecht onthouden.
 • Visueel geheugen is niet accuraat.
 • Auditief geheugen voor cijfers en nieuwe termen (formules) is zwak. Lezen en schrijven van cijfers verloopt langzaam.
 • Problemen met rekensymbolen.
 • Problemen met rekentaal: voor, na, over, ...
 • Problemen met tijd, figuurlijke taal.
 • Verwarring bij "4 - 7" / "3 - 9" / "2 - 5" .
 • Verwarring omtrent werkrichting.
 • Schrijven en lezen van tientallen/ eenheden/... is een probleem. Problemen met cijfers onder elkaar schrijven.
 • Cijfers achter elkaar worden slordig geschreven.
 • Moeite met analoog kloklezen.
 • Overslaan bij optellen.
 • Deel en geheel verwarren.
 • Heeft problemen met grootheden: weet niet dat vier groter is dan één.

Sticordi:

 1. Stimulerende maatregelen.
  • Zorgen voor correcte oplossingen.
  • Bij grotere leerinhouden een simulatietoets.
  • Bij gebruik ZRM controleren of de leerling de nieuwe technieken goed uitvoert.
  • Bij zwakke resultaten tijdig bijkomende oefeningen + oplossingen geven om de leerling de juiste volgorde van de stappen te helpen automatiseren.
  • Een overzicht geven van
   1. kennisfactoren
   2. redeneer- of volgordefouten
   3. rekenfouten.
 2. Compenserende maatregelen.
  • Toelating om zakrekenmachine te gebruiken indien geen cijferverwarring ( "3 en 8" / "23 i.p.v. 32").
  • Toelating om formules te raadplegen indien geen specifieke overhoring over minder dan vijf formules.
  • Toelating om een lijst van symbolen te gebruiken.
  • Toelating om tabellen te gebruiken.
  • De leerling krijgt invuldefinities.
  • De leerling krijgt een minimumlijst met te kennen symbolen / definities / formules.
  • De leerling mag notities kopiëren.
  • De leerling mag het examen mondeling toelichten om uit te leggen hoe het resultaat bereikt is.
  • De leerling zal voor het examen in de vragen de hoofdzaken aanduiden.
  • Examens met cijfers worden uitvergroot.
 3. Remediërende maatregelen.
  • De leerling krijgt oefeningen vooral gericht op automatisering van: ...
  • Er is een regelmatige evaluatie van het handelingsplan om waar nodig bij te sturen.
  • Er wordt aandacht besteed aan "het taaleigen van het vak": ...
  • Formules, symbolen en definities worden expliciet aangebracht en toegevoegd aan de hulplijst
 4. Dispenserende maatregelen.
  • De leerling maakt geen onvoorbereide overhoringen over grotere gehelen.
  • De leerling maakt geen onvoorbereide oefeningen aan het bord.
  • De leerling moet niet hardop lezen.
  • Praktische oefeningen mag de leerling voorbereiden - de leraar zal een stappenplan opstellen voor de te volgen procedure.