Zorg voor elke leerling

In campus Bevegem is er zorg voor elke leerling.

Vanuit die brede visie op zorg werken we aan de ontplooiing van onze leerlingen.

We streven ernaar onze leerlingen alle mogelijke kansen te geven op cognitief, sociaal en emotioneel vlak. Onze campus wil een veilige haven zijn waar jongeren zich goed voelen en zichzelf kunnen zijn.

Zorg op onze school uit zich op twee verschillende manieren:

Ten eerste hebben we aandacht voor de ‘gewone zorgvragen’ in verband met studieplanning, de overgang van basisschool naar secundair onderwijs, vakgebonden studieadvies … Elke leerling is anders, uniek en heeft zijn of haar eigen vragen of problemen. Hij of zij kan met die vragen of problemen aanspraak maken op de nodige zorg. Enerzijds streven we ernaar kwalitatief goed onderwijs aan te bieden in een klimaat dat gekenmerkt wordt door uitdaging, ondersteuning en vertrouwen. Anderzijds proberen we ons onderwijs zoveel mogelijk af te stemmen op de noden van de leerlingen, om zo problemen te voorkomen.

Ten tweede besteden we ook aandacht aan leerlingen met ‘specifieke zorgvragen’. We denken dan bijvoorbeeld aan leerlingen met dyslexie, dyscalculie, ADHD …

Voor al deze zorgvragen werken we intern en extern samen met:

Frequent zijn er overlegmomenten (klassenraden, cel leerlingenbegeleiding …) waarop de directie, de klassenleraar, de vakleraren, de zorgcoördinator, de graadcoördinatoren, de CLB-medewerkers of externen aanwezig zijn. Observaties, evaluaties, maatregelen en besluiten in verband met welbevinden, attitude, kennis en vaardigheden worden bijgehouden in een leerlingendossier waarmee ook de klassenleraar van het volgende jaar verder kan.

Er is voortdurende aandacht voor verdere professionalisering van het zorgteam via specifieke nascholingssessies.

Dit alles wordt in goede banen geleid door de zorgcöordinator, de graadcoördinatoren en de directie.